Home

Epika fogalma

A realista epika jellemző műfaji változata: ami a feltörekvő fiatalok érvényesülésének történeteit ábrázolja, s ilyen módon a fejlődésregény egyik változatának is tekinthető. Hosszabb elbeszélő mű, melyben a tudaté, a gondolatoké, a belső világé, belső cselekvésé a főszerep. Az elbeszélő és az elbeszélt mű Tanári információk Tanulói információk. A tananyag bevezetésként, illetve összefoglalás, ismétlés alkalmával használható. A fogalomtárból előhívható az epika fogalma. A feladatokat és az animációt a rögzítésre ajánljuk. Ismert epikus művek példaként való említésével közösen gyűjtsék össze az epika legfőbb. Az epika elbeszélő irodalom, az irodalom három műnemének egyike, az epikus vagy elbeszélő művek összefoglaló elnevezése. A lírától abban különbözik, hogy nem érzelmeket, hanem cselekményt ábrázol, a drámától pedig abban, hogy nem párbeszédes formában íródott Irodalmi: Irodalmi műfaj; elbeszélő irodalom, amely főleg nem érzelmeket, hanem cselekményszálakat, szereplőket, történéseket ábrázol.. Az epikához tartozik a regény is. A versben írott epikát elbeszélő költeménynek nevezik. Az epikába sorolt művek szerkezetében legtöbb esetben döntő szerepet játszik a cselekmény, az esemény vagy eseménysorozat

Epika Irodalom - 9

  1. t a hősök párbeszédeit is az elbeszélés és leírás alapszövetébe fonva szerepelteti. Az epikus művek.
  2. t pl. az eposz, ballada, regény, mese. Ezek hosszabb művek, ahol több szálon fut a cselekmény, és a szereplők meghatározott térben és megadott idő alatt.
  3. Mese (epika) Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez. Hasonló cikkcímek és megnevezések: Mese (egyértelműsítő lap). Ez a amelynek szerzője ismert. Mivel a műmese fogalma, időben illetve földrajzilag és ezáltal az eltérő kultúrában egy nagyobb területet érint így stílusa és formája is rendkívül szerteágazó
  4. Az eposz fogalma: Az eposz az epika műnemébe tartozó nagy terjedelmű elbeszélő költemény. Rendkívüli képességekkel rendelkező hőse természetfeletti lényektől segítve nagy tetteket visz véghez. Az eposzok énekekből állnak. Eposzi kellékek • Invokáció: a Múzsa segítségül hívása (idézet az Odüsszeiából!

Az epika Irodalom - 7

Epika: Az egyik mûnem, legjellemzôbb sajátossága, hogy bennük a külvilág áll az ábrázolás középpontjában, s nem a lélek belső világa. Alapvetően monológikus formájúak, tehát egy elbeszélô mondja el a történetet. Az elbeszélô mûvekben is lehetnek dialógusok, ezek azonban idézetek-nek tekintendôk epika: Az epikai műnemhez tartozó művek valóságos vagy kitalált időben, térben, valóságos vagy kitalált természeti-társadalmi környezetben játszódó eseményt, eseménysort mondanak el. Szereplőik valóságosak vagy fiktívek, egyénítettek vagy tipikusak Epika: a középpontjában egy történet áll. Közlője az elbeszélő, aki leginkább kívül áll a történeten, egyes szám harmadik személyben beszél. Epikai műfajok pl. az eposz, a regény, a verses regény és az elbeszélő költemény Epika. Az epika a modern poétika által megkülönböztetett három műnem egyike.Az elnevezés a görög epikosz, azaz elbeszélő szóból származik. Az antik elmélet szerint (Platón és Arisztotelész nyomán) az epika magának a költőnek a megnyilatkozása, nem pedig az általa kreált alakoké, mint a dráma

IRODALMI ALAPFOGALMAK Dal:A legszubjektívebb lírai műfaj. A költő közvetlenül szólal meg benne. Témája valamely egyszerű tárgy közvetlen szemléletéből fakad. Jellemzi a pillanatnyi kedélyhangulat kifejezése. A dal költője a saját érzelemvilágába bevonja a külvilágot is. Szerkezeti felépítése egyszerű, könnyen áttekinthető Lovagi epika (lovageposz, lovagregény) fogalma Mária-himnusz fogalma Mária-siralom fogalma Metafora fogalma Minnesang fogalma Mirákulum fogalma Misztériumdrámák fogalma Mitológia fogalma Mítosz fogalma Monológ fogalma Mora fogalma Moralitás fogalma Műfajok fogalma. MŰNEMEK: Epika Líra dráma A) Epika: a görög epikosz szóból származik; jelentése: elbeszélni, elmondani kialakulása: Kr. e. VIII-VII. sz.; Homérosz ideje a tér, az idő, a cselekmény, a szereplők valóságos, vagy kitalált formában jelennek meg a mű ábrázolja: a történést, a cselekvést, a hős fejlődését, vívódásait.

epika zanza.t

Mit jelent az értékrend? Az értékrend Te magad vagy. Ez határoz meg téged. Az értékrend azon értékek halmaza, melyek jelentős hatással vannak a cselekedeteidre, döntéseidre és a céljaidra. Ez mutatja meg, hogy különböző szituációkban mit tartasz pozitívnak, illetve negatívnak és azt, hogy mi mellett állsz ki. Az. Lovagi epika (lovageposz, lovagregény): A középkorban, a keresztes háborúk idején a lovagi kultúra teremtette meg a lovageposzt és a lovagregényt. Elsősorban francia és német nyelvű művek maradtak ránk a középkorból. A lovagi epika feltámasztotta és felújította a korábbi évszázadokból származó hősmondákat Az epika fogalma, műfajainak rendszerezése? A Vallomások műfaji jellemzői? A Vallomásokat Szent Ágoston írta 397-400 között. A Vallomások vagy Confessiones 13 könyvből áll. Az 1-9 könyv életrajzi jellegű, a 10. A keresztény megtéréssel kapcsolatos belső vívódásokat írja le, míg a 11. A késő reneszánsz epika. Legújabb kérdések a(z) epika címkével Mi az epika fogalma? epika; fogalma; Beküldve 2014. November 3. a(z) Kultúra kategóriába. 0 voks. 1 válasz 44 megtekintés. Bővebb tartalomért, kattints a kérdések vagy a népszerű címkék menüpontra. Visszajelzés küldése. Eposz, homéroszi eposz, homéroszi kérdés. 5 perc olvasás. 1. Eposz. Az eposz verses nagyepikai műfaj, mely egy egész közösségre kiható nagy jelentőségű eseményt dolgoz fel, illetve az esemény azzá válik az eposzi ábrázolás során. Az újkorban a különösen nagyszerű eposzt epopeia névvel is illetik. Ideje mindig a múlt.

Novella. A novella (latin 'új, újdonság') vagy a gyakran szinonimájaként használt rövid elbeszélés a kisepika műfajai közé tartozik. A legáltalánosabban elfogadott meghatározás szerint a novella olyan, tömören előadott történet, mely nem törekszik a valóság extenzív totalitású ábrázolására, rendszerint kevés szereplő vesz részt benne, az idő és a tér. Kérdések az műfajokról. Epika (i. e. 8-7. század): 1. Az epika fogalma, műfajainak rendszerezése? A külvilág eseményeit, történéseit, monológikus formában, rendszerint E/3-as szeméyben elbeszélő műfajok összessége Szótár Fogalomtár muvészeti és tudományos fogalmak jelentése gyujteménye több ezer fogalomma A lírai művekben egy ember (legtöbbször az alkotó) szólal meg közvetlen formában, általában egyes szám első személyben. Tárgya saját belső világa, azaz érzelmeit, hangulatait, élményeit, gondolatait, tapasztalatait tárja fel. Az ábrázolás középpontjában tehát a lírikus énje, önmaga, személyisége áll (a költői én)

Családi líra fogalma Leírnátok nekem a Líra, Epika és Dráma fogalmát . Líra: a pillanatnyi személyes érzéseket, érzelmeket ábrázoló költői műfaj. Epika: az elbeszélő műfajokat (regény, novella, mese, eposz, ballada) magában foglaló műnem A népi epika fogalma, történeti rétegei, műfajai. A dramatikus népköltészet fogalma, jellemzői, főbb megnyilvánulási formái. A népköltészet és a műköltészet kölcsönhatása, a népköltészet stílusváltásai; félnépi alkotások; folklorizmus, folklorizáció

Epika szó jelentése a WikiSzótár

Iskolai Tananyag: Epika műnem

A cél az epika legjellemzőbb műfajainak megismerése, annak megmutatása, hogy miként kell és lehet ezeket a műveket értően olvasni, elemezni, értelmezni. Jegyszerzés írásbeli vizsgán (órai külön feladatokkal plusz százalékokat lehet szerezni) Tematika: 1. A hős fogalma, szuperhősök manapság, a mítoszok 2 A líra és az epika mellett a három műnemek egyike. jellemzői: tragédia, komédia. Ecloga. Lírai műfaj párbeszédes, érzelmek és gondolatok szembesítésre használják. irodalom elméleti és kultúrtörténelmi fogalom. Hitrendszer és köztudás. Monda. Epikus népköltészeti műfaj, amely valamely valós jelenséghez. A régi magyar irodalom (a kezdetektől kb. 1750-ig) 1. Középkor és a reneszánsz humanizmus (1000-1526) 1.1. A magyarországi irodalom és írásbeliség kezdetei. 1.1.1. Írásbeliség a magyar állam első évszázadában. 1.1.2. Az állam világi adminisztrációjának létrejötte. 1.2

Video vágó app — menjen a google play-en vagy az app store

Címke archivum: lovagi epika. A középkori magyar irodalom. Közzétéve 2018-04-27, admin 2018-05-04. fogalma. A magyar középkort kb. 1000-től kb. 1530-ig számítjuk. Ebben az időszakban a feudális társadalmi rendet ideológiailag a. Az Összehasonlító irodalomtudomány doktori program olvasmányjegyzékei Első évfolyam 1. félév P/IR/MIR/KOM-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története Vezeti: Prof. Szegedy-Maszák Mihál AZ EPIKA FELOSZTÁSA • Terjedelem szerinti felosztása: nagyepika (pl. eposz, regény), • Címzettje és megszólítottja gyakran egy jelentős személyiség vagy egy fogalom. • Magasrendű, fennkölt témáról (istenek, ember és a haza sorsa, egy érzés, eszmény, magatartás) szól

Mi az epika fogalma? - Fontos lenn

Regény:A regény rendszerint hosszabb időszakot felölelő, szerteágazó cselekményű, számos szereplőt (fő- és mellékszereplőket) bemutató mű, az epika vezető műfaja. A mű középpontjában egy történet áll. Formája elsősorban próza, korábbról ismerünk azonban versesregényeket is s ily módon meghatározó a magyar epika történetében. A történelmi regény fogalma, a fogalom használhatóságának kérdése is kíséri a műfaj történetét - ennek nyomán tettük fel dolgozatunk legfontosabb kérdését: van-e kortárs történelmi regényünk, használható-e az elmúlt közel tí A fogalom többször ment át jelentésváltozáson. Arisztotelész mint a tragédia és a komédia összefoglaló kategóriáját használja. Ez a fogalom tulajdonképp a polgári dráma kialakulásáig - 18. sz. - érvényben maradt, bár a köznyelvi szóhasználatban jelentése egyre inkább a komoly cselekményre korlátozódott Az Íliász legkiválóbb görög, illetve trójai hősei valamennyien királyok vagy királyok leszármazottai. Harci tetteik mindig párharcok, dicsőségük a párviadalban aratott győzelem. Vagyis a görögök és a trójaiak közt dúló harc kimenetele szempontjából mindig egy-egy nagy egyéniség vitézkedésének van döntő szerepe

Mese (epika) - Wikipédi

A ballada egy kisepikai műfaj, melynek vannak lírai (szereplők gondolatai), drámai (párbeszédes) és epikus (van cselekmény, el lehet mesélni) jegyei is. Tömör, nehezen érthető, és sűrítés van benne, vagyis a cselekményből csak a lényeget mondja el, sok kihagyással. Nem lehet pontosan tudni mi történik benne, ezért a. Mese (epika) Hasonló cikkcímek és megnevezések: Mese (egyértelműsítő lap). Ez a szócikk amelynek szerzője ismert. Mivel a műmese fogalma, időben illetve földrajzilag és ezáltal az eltérő kultúrában egy nagyobb területet érint így stílusa és formája is rendkívül szerteágazó A magyar irodalomban. A magyar irodalomban a 16. század verses és prózai elbeszélései között találhatók novellafélék, de ezek mind fordítások. Az első eredeti tárgyú verses novellákat Gyöngyösi István írta. A prózai novella a 18. században honosodott meg a magyar irodalomban, legkitűnőbb a műfajban Kármán József volt. A 19. század elején Kisfaludy Károly tette a. A realizmus fogalma 2. •A képzelet helyett a tárgyilagosság a legfontosabb. •Az egyedivel szemben az általánost és a tipikust helyezi középpontba. •A típust mutatja be, tipikus embereket tipikus körülmények között ábrázol,a társadalomról tablót készít, pontos képet ad a társadalomról

Az epika - Homérosz, az eposz, eposzi kellékek, trójai

fogalom meghatározásával kell el őrébb haladni. 2.2. Vélemények a szlengr ől, a szleng lehetséges fogalma Mi is tulajdonképpen a szleng? Ahhoz hogy a feltett kérdés válaszához közelebb juthassak, nyelvészek és nem-nyelvészek elutasító és támogató véleményét vetem össze a vizsgált jelenséggel kapcsolatban Mítosz általános jellemzése. A mitológia fogalma. A mese és a mítosz összehasonlítása, azonos és eltérő jellemzők. Fogalmak: mítosz, mitológia, eposz, Biblia, Ószövetség, Újszövetség. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk A regény műfajának jellemzői, az ifjúsági regény fogalma. A regény cselekményének, főb

5. Az irodalmi műnemek: az epika (fogalom ismertetése, egy epikai alkotás rövid bemutatása) 6. A nyelvi szintek: a hangok (hangképzés, a magyar hangrendszer, a betűrend) 7. A nyelvi szintek: a mondatok (mondattípusok, a mondatok helyesírása) 8. Tömegkommunikáció (fogalma, főbb műfajok) Kommunikáció, magyar nyelv és irodalo Kétszólamú ballada fogalma. A romantikus ballada verses epikai műfaj, amelyben mindhárom műnem (líra, epika, dráma) elemei ötvöződnek. Cselekménye sűrített, elbeszélésmódja szaggatott; az események főként a drámai párbeszédekből vagy lírai monológokból állnak össze

Dráma 9 osztály, irodalom - 9

Epikai műfajok. Start studying Epikai műfajok. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. • Tágabb értelemben: minden versben írt epikus műfaj • Költői elbeszélés Epika: a középpontjában egy történet áll.Közlője az elbeszélő, aki leginkább kívül áll a történeten, egyes szám harmadik személyben beszél Lírai én fogalma. Lírai én hendrik höfgen fogpercepció jelentése alma. Lírai én jelentése, magyarázata: A kifejezés arra utaxiaomi redmi 6a tok l, hogy a vers brejtett szám hívás eszélő alanya különbözik a verset író életrajzi éntől. A kifejezés a követkkerettanterv 2020 ező kategóriákban található: lova Irodalom A görög epika Homérosz eposzai; A görög líra Szappho, Anakreon, Alkaiosz, műfajok és megismert művek A szöveg fogalma, jelentése, jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemek; 10. évfolyam. Minden képzési formában. Az osztályozóvizsgára való felkészülés előtt a szaktanárral való személyes konzultáció szükséges. 365 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyamA KILENCEDIK ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: MAGYAR NYELVTAN TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT TANANYAG I. Kommunikáció - fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói A formális és informális beszédhelyzetekbe

Leírnátok nekem a Líra, Epika és Dráma fogalmát

A napló fogalma, jellemzői Kutatómunka: Martinovics Ignác, jakobinusok. Kazinczy Ferenc munkássága és a nyelvújítás Tövisek és virágok című epigrammagyűjtemény epigrammái Gyűjtőmunka: nyelvújítás korabeli szavak Csokonai Vitéz Mihály életútja és költészete. Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem A dal fogalma A videotanar.hu ma még nem több, mint egy bátor gondolat: tegyük a szórakoztatásban kipróbált eszközökkel a tudást is érdekesebbé és mindenki számára ingyenesen elérhetővé

- mítosz fogalma, keletkezése (miért és hogyan keletkezett?) - témája - az ókori istenek világa (többistenhit), ábrázolása (antropomorf) - mitológia fogalma. 1. Phaethón - cselekmény, helyszínek, szereplők; szerkezeti vázlat - Phaethón származása, jellemzése - a mítosz tanulsága - a természet leírása. 2. Tantalos Epika. Az epika a modern poétika által megkülönböztetett három műnem egyike.Az elnevezés a görög epikosz, azaz elbeszélő szóból származik. Az antik elmélet szerint (Platón és Arisztotelész nyomán) az epika magának a költőnek a megnyilatkozása, nem pedig az általa kreált alakoké, mint a dráma Az epika és a dráma. Kulcsár Szabó Ernő: Bevezetés: a hermeneutika fogalma és diszkurzív-tudománytörténeti elhelyezkedése az ezredfordulón Témakörök, olvasmányok és azok szakmai felelősei: Kulcsár Szabó Ernő: Nyelviség, megértés és az emberi történetisége (Joachim Jacob: Verstehen konstruieren A) Az epika születése 4 B) A görög líra, az időmértékes verselés 3 C) A görög dráma 4 IV. A római irodalom 4 V. A Biblia mint kulturális kód 12 A) Az Ószövetség 5 B) Újszövetség 7 VI. A középkor irodalma 11 A) Egyházi irodalom 3 B) Lovagi és udvari irodalom 2 C) Dante Alighieri: Isteni színjáték - Pokol (részletek) a) líra b) epika c) elbeszélő költemény 2) A mű, milyen irodalmi műfajba tartozik? a) dal b) epika c) Tájleíró költemény 3) Mit jelent a tájleíró költemény fogalma? a) Olyan epikai műfaj, melyben érzelmeket mond el. b) Olyan érzelmeket fejez ki,melyek a táj szemlélése során támadnak a költőben

A népszokás fogalma, típusai, összefüggései a néphittel, népi vallásossággal. Az emberi élet fordulóihoz, a jeles napokhoz, a gazdasági élethez kötődő népszokások. Népköltészet: - A népi líra, történeti rétegei, a népdal fogalma, jellegzetességei. - A népi epika fogalma, történeti rétegei, műfajai A munka fogalma; A munkavégzés fajtái; Az energia fogalma, fajtái; Az energia megmaradása, energia átalakulások; A munkavégzés jellemzői: hatásfok és teljesítmény. A forgatónyomaték fogalma, ábrázolása, alkalmazása; Emelő típusú egyszerű gépek; Lejtő típusú egyszerű gépek; A nyomás. A nyomás fogalma, oka, jele. Okos Doboz matematika, írás, olvasás, nyelvtan, környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, egészségnevelés stb. gyakorló feladatok alsó és. Tárgyilagos, valósághű ábrázolású epika már a XIX. század előtt is született,. A realizmus fogalma A realizmus a 19. század közepén alakult ki. A valóságnak átfogó, hű, és a jellemző vonásokat kiemelő ábrázolására törekvő művészeti, irodalmi irányzat. A név a latin real (valós) szóból származik Nem támogatott könyvek* Köves István: Nekünk lefőtt már a kávé. Budapest: Kövpress Kiadó, é. n. Hieronymus Bosch: Gyönyörök kertje A kötet borítóján Hieronymus Bosch (1450-1516) A gyönyörök kertje című, ismert triptichonjának részlete: egyszerre utal a könyv és a költészet kert-kén..

Műnemek, műfajok - atw

A bonyodalom irányítja őket, az elbeszélés a bemutatásra és értelmezésre törekszik (pl. különböző tanulságok, meg győződések). A motiváci fogalma. A motiváció szó a latin movere= mozogni, motio=mozgás szavakból származik; a motiváció tehát az, ami mozgat, kimozdít, aktivitásra késztet, cselekvésre ösztönö Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és gyakoroltatása, amelyek felkészítik a tanulót a zenész szakmai követelmények teljesítésére, képessé teszik a középfokú. Műfaj fogalma. A műfaj a különböző típusú műalkotások csoportosítására szolgáló fogalom. A legtöbb műfaj besorolható a három műnemi kategóriába, de vannak ún. A mai irodalmi-esztétikai felfogás szerint három műnemről beszélhetünk: líra, epika, és dráma. Ezek alá rendezhetők a különböző irodalmi műfajok, amik

Könyv: Tudáspróba - Irodalom I. - Középiskolai segédkönyv - 903 kérdés és felelet/Irodalomelmélet, ókor, középkor, reneszánsz, reformáció - Vasné Tóth.. Tájleíró költemény Kizárólag tematikai (= témakör szerinti) szempontból behatárolható, de műfajként számon tartott fogalom. Azok a művek tartoznak ide, amelyek nem kizárólag, de meghatározó mértékben az embert körülvevő élő és élettelen természeti környezetet jelenítik meg, beleértve az ember által alkotott Alapvető problémát okoz az is, hogy a 'műfaj' (szövegfajta, -típus) relacionális, azaz viszony-fogalom, vagyis a viszonyítás alapjától függően tágabban vagy szűkebben értelmezhető: e tekintetben a genus (,faj') és species (,fajta') más tudományágakban is ismert és egymásra vonatkoztatott fogalompárja merül fel.

Műnemek, műfajok, verstípusok, egyéb műfajelméleti

Adoniszi sor fogalma. A színészi cselekvés, mozgás, gesztus és mimika együttese. Akció fogalma. A trúbadúr- és a középkori lírában található meg. Ezek a hajnali dalok úgy keletkeztek, hogy a szerelmes lovagot a torony ôre vagy ôrködô barátja esetleg egy madár dallal figyelmeztette, hogy közeledik a hajnal, a szerelmes. Lovagi epika és líra 247 Roland-ének 250 Walter von der Vogelweide 252 Ó jaj, hogy eltűnt minden 252 A hársfaágak csendes árnyán 254 Vágánsköltészet 255 Carmina Burana 256 Minthogy a méltóság 256 Dante Alighieri 258 Rövid pályakép 259 Isteni színjáték 260 Pokol, I. 263 Pokol, XXVI. 267 Francois Villon 272 Rövid pályakép 27 Academia.edu is a platform for academics to share research papers Specializare: Proba: D (probă scrisă) E: O probă la alegere din aria curriculară, corespunzătoare specializării (probă scrisă) F: O probă la alegere dintre disciplinele Az irodalmi alkotásokat -hagyományosan -három műnem körébe sorolhatjuk: az epikába, a lírába és a drámába. A műnemeken belül különböző műfajokat szokás megkülönböztetni.. 1. Az epika Az epikai művek alkotója egyéniségének megfelelően alkot képet a világról, de közvetlen formában többnyire hallgat arról, hogy milyen személyes indulatokat, egyéni véleményt.

AZ EPOSZ FOGALMA, AZ EPOSZI KELLÉKEK. Az eposz az epika műnemébe tartozó, nagy terjedelmű elbeszélő költemény; rendkívüli képességekkel rendelkező hőse természetfeletti lényektől is támogatva - de nem varázserő révén - nagy, egy egész közösség sorsára nézve jelentős tetteket visz véghez - Sok hülye ember - mondta Göcsei Sándor -, és akkor ide küldik magát, aki azt sem tudja, hol áll. Elkapott egy szót, azt fújja, de fogalma sincs, annak mi a súlya. Ezek a szavak talán nem is a fiúnak szóltak , hanem a beosztóiknak. Sándor leült a fejőszékre és maga elé nézett szótlanul. Megfeledkezett a fiúról AZ EPOSZ FOGALMA, AZ EPOSZI KELLÉKEK Az eposz az epika műnemébe tartozó, nagy terjedelmű elbeszélő költemény; rendkívüli képességekkel rendelkező hőse természetfeletti lényektől is támogatva - de nem varázserő révén - nagy, egy egész közösség sorsára nézve jelentős tetteket visz véghez

Az epika és a líra mellett az irodalom harmadik műneme, eredetileg cselekvést jelent, tárgya valamilyen külvilágból merített esemény, eseménysor. A szereplők jellemét azok cselekedeteiből párbeszédeiből és monológjából ismerjük meg Lovagi epika (lovageposz, lovagregény): A középkorban, a keresztes háborúk idején a lovagi kultúra teremtette meg a lovageposzt és a lovagregényt. Elsôsorban francia és német nyelvu muvek maradtak ránk a középkorból. A lovagi epika feltámasztotta és felújította a korábbi évszázadokból származó hôsmondákat Epigrammaticus Epigrammatikus Epigraph Epigraphika Epika Epikrízis (213892. szó a szótárban) Epikureismus Epikureista Epikureus Epikúrista Epikúrizmus WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan A novella műfaja. A novella (latin 'új, újdonság') rövid elbeszélés a kisepika műfajai közé tartozik. Olyan, tömören előadott történet, mely nem törekszik a valóság teljes ábrázolására, rendszerint kevés szereplő vesz részt benne, az idő és a tér viszonylag szűkre szabott. Szerkezete: behatárolt, egyenes vonalú.

Epika - Literasteven2

Fogalom monda: az epika műnemébe tartozó műfaj, amelyet változatos tartalom jellemez. A monda hiedelmekre és a hozzájuk kapcsolódó szokásokra, eseményekre, jelenségekre épül, főszereplője leginkáb EPiKA atal kutatók konferenciája TANULMÁNYKÖTET B UDAPEST 2010 eepika.indb 3pika.indb 3 111/5/2010 1:40:55 PM1/5/2010 1:40:55 P 48. METAFORA:két dolog, fogalom azonosítása a köztük lévő hasonlóság, hangulati egyezés alapján; egyetlen szó vagy szókapcsolat; lehet teljes és hiányos 49. METONÍMIA: két fogalom között lévő térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen alapuló névátvitel 50 A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói A formális és informális beszédhelyzetekben való viselkedés Megszólítások, magázódás, tegeződés, a kapcsolattartás formái Az epika születése Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek) •prózai elbeszélő műfaj, igaz történet, história -epika •történelmi eseményekről, személyekről, helyekről, természeti jelenségek létrejöttéről, népek eredetéről, hiedelmeiről szóló történetek •valós jelenséghez kapcsolódnak, de a képzelet a tényeket átalakítja, felnöveszti, csodás dolgokat fűz hozzáju

A szépirodalmi alkotások alapvető jellegzetességeik szerint három csoportba, azaz három műnembe sorolhatók: líra, epika, dráma. líra - Irodalmi műnem, szerzője a költő. A líra a görög eredetű lyra szóból származik, jelentése: húros, lanthoz hasonló hangszer. A szó eredete jelzi, hogy a lírai művekhez valaha A magyar epika 1956 után 48 3.1. A magyar epika a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években 48 3.2. A történelmi regény a nyolcvanas évek irodalmában 53 fogalma mentén az olvasó félrevezetése zajlik: a történelmi regénnyel szemben támasztott olvasói elvárások ugyanis az általunk Lukácshoz, Németh Lászlóhoz, Fülep.

Mutassa be a líra, az epika és a dráma főbb műfajait, az irodalmi műelemzés főbb fogalmait, módszertanát! Jellemezze vázlatosan a különböző irodalmi kor ‒ Művészetelméleti, esztétikai alapfogalmak: az esztétika fogalma, tárgya, az esztétikum lényegi mozzanata, az esztétikai formák sajátosságai, az esztétikum. Az atlétika fogalomkörének legrégebbi irodalmi emléke, a görög epika halhatatlan művelőjének, Homérosznak a nevéhez fűződik. A neki tulajdonított két remekmű, az Iliász és az Odüsszeia soraiban többször visszatér az athlészisz (a küzdés), az athlétai (a küzdő) és az athlothetai (az atlétikai. A társadalmi kommunikáció fogalma. A társadalmi kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A társadalmi kommunikáció egyéb területei: hivatalos szövegek (pl. menetrend, betegtájékoztató, banki dokumentumok, álláshirdetések értelmezése). Műnemek: epika, dráma, líra. Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. Több száz magyar irodalom érettségi tétel segít felkészülni a magyar érettségire! Kidolgozott magyar és világirodalmi érettségi tételek az ókortól egészen a modern irodalomig, legyen szó akár a magyar irodalom kiemelkedő alakjairól (Petőfi Sándor, Arany János, Madách Imre, Ady Endre), akár a világirodalom alkotóiról (Shakespeare, Voltaire, Tolsztoj, Thomas Mann) Ki beszél a versben? A lírai én fogalma 1. Műnemek és keveredések A líra közvetlen, a dráma közvetett, az epika vegyes A versben maga a költő beszél, a drámában meg se szólal, csak másokat beszéltet, a regény párbeszédeiben mások beszélnek, egyébként maga a szerző DE: a drámákban is van időnként rezonőr (A Tartuffe-ben Cléant, aki az író véleményét közli.

A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom. Az irodalom születése, hatása. Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi epika, legenda, himnusz. A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 1. Műnemek, m űfajok (epika, líra, dráma, a fogalmak pontos meghatározása, jellemzése) 2. A Biblia (fogalma, nyelve, részei, m űfajai, jellemz ő történetei) 3. A Biblia - teremtéstörténetek, b űnismétl ő és pusztulástörténetek 4. A Biblia - példázatok a Bibliában (pl.: Jónás könyve) 5 AZ ORÁLIS EPIKA XVI. SZÁZADI HAGYOMÁNYÁRÓL Vajon s miként él tovább az orális epika a XVI. századi Magyarországon - a kérdésre az alkotás­ mód nyomait vizsgálva próbálunk válaszokat adni. Legtöbbet a Cantio de militibuspulchrá l-va\, ezzel az 1621-ben lejegyzett, de valószínűleg márXVI a Mit jelent az esztétika fogalma? · Szépséggel foglalkozó tudomány o Tradicionálisan, hagyományosan a szép művészettel foglalkozik. Mi mindenre való az irodalom? · A műnem (líra, epika, dráma) az irodalmi művek nagyobb csoportja (hogyan viszonyul a szerző a kifejezendő jelenséghez) míg az egyes műfajok (dal, regény. 1. Az epika ősformái, teremtésmítoszok, ősi eposzok (Gilgames, Kalevala) 2. Homérosz 3. A görög líra 4. A görög dráma kialakulása. Szophoklész 5. Platón (Szókratész védőbeszéde) III/b. A középkor és a reneszánsz irodalma 6. A középkori irodalom műfajai (irodalmi példákkal) 7. A középkor himnuszköltészete 8. Dante 9