Home

Középkori történetírás

A modern történetírás középkori el5zményei* Amint az egyéb munkákból1 kiderül, a középkori történetírás és történetszemlélet alapve-t5en és sok vonatkozásában történetellenesnek, legalábbis ahistorikusnak tekinthet5, de ezen a - persze sommás - megállapításon a következ5kben némileg finomítanunk kell A középkori történetírás 1 A fenti tanulmány részlet egy historiográfiai összefoglalásból, s a középkori magyar történetírás fő vonásait elemzi. A tanulmány első felében a szerző a középkori történetírás néhány alapvető jellemzőjét foglalja össze. A második rés

Chronica Hungarorum című munkája (Thuróczi-krónika, 1488) a középkori magyar történetírás összegző műve. Elkészítéséhez felhasználta a korábbi magyar krónikákat, kora több külföldi földrajzi és történeti művét, valamint levéltári dokumentumokat és mindezt kiegészítette a saját fantáziájával

Historiográfia - Wikipédi

 1. A középkori magyar történetírás első nagy korszaka - Anonymus Rogerius mester Ákos mester Kézai Simon
 2. A SZERB TÖRTÉNETÍRÁS A KÖZÉPKORI SZERB-MAGYAR KAPCSOLATOKRÓL 333 A macsói bánságról és a macsói várról hat évvel ezelőtt írt egy részletes ta- nulmányt az azóta elhunyt Sima Ćirković, aki e művében nemcsak a régi helynévi vitát oldotta meg, hanem fontos adatokat közölt a bánság és a vár fekvéséhez is
 3. A középkori történetíró materiális földi szempontok iránt érzékelten szellemét nem izgatják az ókori és újkori történetírás állampolitikai és más problémái. Nem kutatja, nem is érti a történelem reális összefüggéseit: a személyi, faji, politikai, gazdasági és kulturális összefüggéseket
 4. daz, ami előtte történt,
 5. Magyar középkori történet és történetírás Szerző: Demény Lajos Megjelent: (2002) Az első francia nyelvű leírások Közép-Európáról és a latin kereszténység keleti határvidékéről Szerző: Csernus Sándor Megjelent: (2017
 6. Könyv: A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország - (13-15. század) - Csernus Sándor | Ez a könyv a magyar-francia kapcsolatok történetének igen..
 7. Hasonló tételek. A francia nyelvű történetírás kialakulása és főbb jellemzői Szerző: Csernus Sándor Megjelent: (1998) ; Magyar középkori történet és történetírás Szerző: Demény Lajos Megjelent: (2002) ; Az első francia nyelvű leírások Közép-Európáról és a latin kereszténység keleti határvidékéről Szerző: Csernus Sándor Megjelent: (2017

A középkori magyar történetírás jelentős művei, képviselői. A humanista történetírás főbb jellemzői, műfajai, művei, módszertani újdonságai, a magyar humanista történetírás képviselői, jelentősebb alkotásai. A protestáns és katolikus történetírás jellemzői, módszertana a 16-17. században 3 Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori pdf, epub, mobi - az egyik legjobb magyar könyv. Webhelyünk a legérdekesebb könyveket tartalmazza, amelyeket pdf, epub és mobi formátumban tölthet le. A fenti webhelyek listáját megtalálja, hogy többet megtudjon a könyvről Magyar historiográfia I. Történetírás a. Középkori krónika. Chronica Hungarorum című munkája (Thuróczi-krónika, 1488) a középkori magyar történetírás összegző műve.Elkészítéséhez felhasználta a korábbi magyar krónikákat, kora több külföldi földrajzi és történeti művét, valamint levéltári dokumentumokat és mindezt kiegészítette a saját fantáziájával A krónika 41 magyar királyt és vezért. Régikönyvek, Csernus Sándor - A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. század) - Csernus Sándor történelem-francia szakos tanár (JATE, 1975). A JATE Történeti Intézetének docense. Több helyen tanít és kutat (Poitiers, Dijon, Ly.. A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország : <13-15. század> by: Csernus Sándor Published: (1999) Szamártestamentum : Középkori francia mesék és bohózatok Published: (1983

A középkori keresztény történetírás műfajai Magyarországon - történetek eljátszása → dráma 2. A zene kezdetei 2.1. A zene a varázslás (gyermeki szinten: a játék) kelléke, illetve hordozója 2.2. A zene a kòzlés eszköze (érzelemnyilvánítás, a társak felé adandó jelzés, tájékoztatás) → elsősorban. BEVEZETÉS A bizánci (középkori görög) történetírás eredetét, fejlődését, színvonalát tekintve, nagyban különbözik az egykorú középkori nyugati.. Csernus Sándor : A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. század) FIX. 1 500 Ft Állapot: használt Termék helye: Budapest Eladó: winklizozó (3238) Aukció vége: 2021/07/18 18:19:25.

A történetírás műfajai (a gesták, a tárgyilagosabb hangú krónikák és az eseményeket lajstromozó évkönyvek) mellett a középkori irodalom jellegzetes műfaja volt a legenda. (Eredeti jelentése az egyéni vagy közösségi befogadásra utal: olvasandó, olvasmány. A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország: 13-15. század Csernus, Sándor: A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország: 13-15. század. Doktori mestermunkák . Osiris, Budapest. (1999) ISBN 963-379-558-3 Előnézet. Szöveg csernus.pdf.

A középkori keresztény történetírás műfajai Magyarországon

 1. Sötét középkor (történetírás) -. Dark Ages (historiography) A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. A korai középkor kifejezés. Ez a cikk Nyugat-Európáról szól a Nyugat-Római Birodalom bukása után . A bronzkori összeomlás utáni Görögországról lásd: A görög sötét középkor . Egyéb felhasználásokért.
 2. középkori történetírás (1) Ajánlott címkék: műfaj szemlélet történetírás krónika világtörténelem. A krónika műfajáról . A krónika elnevezés a görög khronosz, 'idő' jelentésű szóból származik. Ez is arra utal, hogy az elbeszélés alapját e műfaj esetében is az időrend jelenti. A krónika az évkönyvtől.
 3. A középkor végét illetően már igencsak megoszlanak a határok: a brit történetírás az 1485-ös bosworthi csatát és a Tudor-ház hatalomra kerülését tekinti saját középkorának végeként, míg Spanyolországban II
 4. történelem, kérdések, történetírás, aba sámuel. Mi magyarok vagyunk azok a győztesek, akik a középkori magyar történelmet írták. Ami százhúsz éve dicsőségesnek számíthatott, azt ma esetleg másképp ítéljük meg, és az is lehet, hogy a történeti forrásokat újra megvizsgálva egészen más képet kapunk a kora.
 5. Annales: évkönyvek (lat.) szóból; a római és a középkori történetírás elterjedt műfaja. Rendszerezési elve a kronológia; a római annaleseket a régmúlt idők eseményeiből állították össze, a középkoriakban válogatás nélkül megtalálhatóak a lényeges és kevésbé lényeges vagy jelentős események

Keresési eredmények - történetírás középko

 1. A középkori magyar történetírás. - A XVI-XVIII.századi történetírás és történelemfilozófia (a francia felvilágosodás, Herder, Vico.). A kritikai történetírás főbb iskolái. A magyar történetírás a XVI-XVIII.században (Bél Mátyás). - A szakszerű történetírás kialakulása
 2. den történt. Valójában Joinville könyvének magyar kiadása egy középkori francia nyelvű történetírás remekeiből készítendő válogatás publikálása keretében immár jó egy évszázado
 3. A középkori történetírás elsősorban kolostorokban és királyi udvarokban született, ezért a magyar történetírás csak e két szervezet kialakulása után jelent meg. A magyarországi bencések első monostorában született . pannonhalmi évkönyvek

geszta: az események időrendiségét nem feltétlenül követő, de szépirodalmi igénnyel írt, latin nyelvű, középkori történeti műfaj, melyben a valóság és a mesés elemek szabadon keverednek. krónika: a középkori történetírás latin nyelvű változata, melyben a szerző kronologikusan írja le az eseményeke Középkori előzmények: (Vö. a középkori történetírás c. előadás az előző félévben) Műfajok: gesta, évkönyvek,királytükrök, irodalmias-retorikus jelleg, de! alapvetően itt is (mint a magyarnál) hiányzik az egyetemes történelem (világkrónika 1-2. Ókori és középkori történetírás 3-4. A felvilágosodás korának történetírása 5-6. A 19. századi nemzetközpontú történettudomány (historizmus, pozitivizmus) 7-8. A huszadik századi megújulási törekvések (szociológia, francia történetírás) 9-10. A magyar történetírás a 19. században 11-12 A középkori történetírás - elméleti keretek, műfajok, szerzők és művek. KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE . 1. A magyar nép eredete, vándorlása és honfoglalása . 2. Beilleszkedés Európába: egyházszervezés, az állam megszilárdulása. 3. Az Árpád-kor . 4. Az Anjou-ko A középkori magyar történetírás átvette és a keresztény hitvilághoz igazította ezt a történetet. E szerint Noé egyik fia volt Hám, az ő fia pedig Nimród (Ménrót), aki. Mivel a gesta zártabb, kerekebb szerkezetet, színesebb - olykor egyenesen regényes - elbeszélést követelt, a korai magyar történetírás kedvezett a.

Sötét középkor (történetírás) - Dark Ages (historiography

PhD értekezését a középkori francia nyelvű történetírás történetéből írta és jelentette meg (Osiris, 1999, Doktori mestermunkák sorozat) és átfogóan tanulmányozta Zsigmond és a Hunyadiak Magyarországának nemzetközi szerepet, és a francia forrásokban kirajzolódó képét. (Megjelent: Századok, 1998., 132. évf. A történetírás ebben a korban még nem volt tudományos tevékenység, hanem irodalmi alkotómunka. A középkori magyarországi történetírás monografikus igényű bemutatása a magyar művelődéstörténet egy tanulságos és eddig még hiányzó fejezete Minden előadás A tatár világbirodalommal szemben Hunyadiak és Corvinok Európa elfeledett hadszíntere - A tizenöt éves háború és Magyarország (1591-1606) Dualizmus kori emlékezetőrzés: Az emlékezet forrásai A barokk történetírás Magyarországról, Magyarországon Bethlen 100 Hamis gulyás Hun, hungarus, magyar Regnum. Csernus Sándor könyve. Ára: 858 Ft. A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország A kötet áttekinti a francia nyelvű történetírás kialakulását, műfaji jellemzőit, fejlődésének fő szakaszai

Sötét középkor (történetírás

Középkor, Magyar történelem, Történelem. Szerző: Jaczkó Sándor. Balassi Kiadó, 2016 A könyvben teljes kritikai szövegével és hasonmás kiadásával közölt forrásnak az a tény ad különös tekintélyt, hogy a kalocsai egyháztartomány területéről eddig ez az egyetlen ismert késő középkori zsinati határozatgyűjtemény használta a középkor (media tempestas) kifejezést, saját korának növekvő öntudatát fejezte ki. Eszerint a mintául szolgáló ókor és a nagyszerű jelen közé egy önálló korszak ékelődött be, amit a reformáció korától media aetasnak vagy medium aevumnak, azaz középkornak nevezett a történetírás De idén jött ki a középkor másik nagy, magyar Liviusának tekintett Antonio Bonfininek A magyar történelem tizedei című munkája is, amely eredetileg Hunyadi Mátyás felkérésére készült, és amely (Thuróczi János krónikája mellett) a magyar középkori történetírás esszenciája - most Kulcsár Péter fordította le. És. A középkori keresztény történetírás műfajainagy farku pasik Magyheat ledger arországon · A középkori műfajok közül emel ki néhányat a cikk, s mutat be illusztrációként egy-egy jellegzetes magyar reprezentánst. A k0 százalékos áfa ereszténység korai századaiban egyeunikornis tesco temes, majd egyre inkább egy.

Középkori magyar irodalom - Wikipédi

(DOC) A középkori magyar történetírás első nagy korszaka

Eszmék, legendák, történelem és történetírás Kulcsár Péter. Középkor. Online ár: 2112,- Ft: Etnonimák a régi településnevekben Rácz Anita. Középkor. Online ár: 3000,- Ft: Európa és Magyarország Szent László korában. Középkor. Éppen nincs, de lesz! Európa GÉNiusza. Savoyai Eugén élete és kora /1663-1736 27. Történetírás a késő középkori Magyarországon 28. Egyházi társadalom a késő középkori Magyarországon 29. Erdély, Szlavónia, Horvátország, Dalmácia. Különkormányzatok a középkori Magyarországon 30. A központi igazgatás és bíráskodás szervezete, valamint a késő középkori megy

(PDF) A szerb történetírás a középkori szerb-magyar

Tisztelettel ajánljuk figyelmébe a Magyarságkutató Intézet Hunyadiak és Corvinok című nemzetközi tudományos konferenciáját, amelyet online Ön is élőben nézhet! Facebook oldalunkon magyarul, youtube csatornánkon angol nyelven követhetők az előadások. A kétnapos konferencia 2021. július 22-én és 23-án 9 órától kezdődik, helyszíne a Szépművészeti Múzeum. Erös Vilmos kutatói profilja. Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak. Média anyago Álmos: a honfoglaló magyarok fejedelme, aki népét keletről a Kárpátokhoz vezette, a → honfoglalás mondaköré nek egyik főalakja. Főként születése és halála körülményeihez fűződő mondai elemeket őrzött meg az utókornak a középkori magyar történetírás

Hóman Bálint munkái - mek

Marosi Ernő: A replikáció fogalma és jelentősége a középkori művészetben.. 153 Mikó Árpád: Fáncsi Imre armálisa (1511) és két Budán illuminált, kottás díszkódex.. 163 Radek Tünde: Középkori történetírás és képi ábrázolás A középkori magyar történetírás átvette és a keresztény hitvilághoz igazította ezt a történetet. E szerint Noé egyik fia volt Hám, az ő fia pedig Nimród (Ménrót), aki nagy vadász vala az Úr előtt. Nimródnak két ikerfia volt, Hunor és Magor, akik a csodaszarvast űzve jutottak el Szkítiába, és ott a hun és magyar. A passiójáték a keresztút középkori dramatizálása. Minthogy a középkorban az irodalom minden írásbeli szöveg gyűjtőfogalma volt, e tág kategóriába soroljuk pl. a középkor eleji hivatalos iratokat és a történetírás szövegeit is A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország, 13-15. század / Szerző: Csernus Sándor (1950-) Megjelent: (1999) A humanista történetírás meghonosítása Magyarországon: Ransano és Bonfini Szerző: Gunst Péter (1934-2005

A középkor kezdetét a Nyugat-Római Birodalom felbomlásától (476) szokás számítani. A különféle nézetek a 14-17. század közötti időpontot mondanak a kor végének . Például: Amerika felfedezése (1492), vagy az angol polgári forradalom kezdete (1640), míg a magyar történetírás a mohácsi csatavesztésnél (1526. A KÖZÉPKORI FRANCIA TÖRTÉNETI IRODALOM REMEKEI Robert de Clari KONSTANTINÁPOLY HÓDOLTATÁSA A13. századi európai historiográfia egyik legérdekesebb és legfontosabb mûvét, egyben a francia nyelvû történetírás egyik legelsõ alkotását tartja kezében az olvasó. AIV. keresztes hadjáratban és Konstantinápol jellegű jogtörténeti forrás hiányában a Hármaskönyvet a magyar történetírás sokáig úgy ke-zelte, mintha az maga a középkori szokásjog volna, és gyakran fenntartások nélkül fogadta cl Wcrbőczy állításait. Pedig legalább két olyan tényezőt figyelembe kell venni a Hármas Bár a kora középkori történetírás a catalaunumi ütközetet a barbárság és a civilizáció ítéletnapi összecsapásaként interpretálta, hasonlóan alaptalan az a fejtegetés az is, hogy a hunok esetleges győzelme egész Európa leigázását eredményezte volna. A mítoszokkal szemben ugyanis a Rómára támadó nomádokat.

Klió 1998/3. 7. évfolyam. Vélemények és viták a francia középkortudomány háború utáni fejlődéséről . A neves francia középkortörténeti folyóirat, a Cahiers de Civilisation Médié­vale, amely az interdiszciplinaritás jegyében művészet- és irodalomtörténeti tanul­má­nyokat is közöl, arra kérte fel a Nouvelle Histoire két, talán legjelentő­sebb medievista. A régi szövegekkel bíbelődő, filológiai alapú történetírás felett eljárt az idő? - Nem, mert az írott forrás a történetírás alapja. Itt az eredmények nem úgy jönnek, mint a régészetben vagy a genetikában: a szöveghagyományok állandó vizsgálat alatt vannak, ugyanazokból a forrásokból újabb és újabb. A középkori magyar városi jog azonban továbbra is a jogtörténeti kutatások pe-rifériáján állott, a középkori város ismertetése is egyes jogintézmények egyoldalú ki-emelésére szorítkozott. Ezen a tényen a jogi feljegyzések viszonylag bő forrásanyaga, 1

A középkori német történetírás.. 23 Nagy Kornél Izrael, a hunok püspöke.. 33 Bevezetés. Movsēs Dasxuranc'iról és a műről.. 33 Movsēs Dasxuranc'i: A kaukázusi Albánia története.. 49 SZTYEPPETÖRTÉNET Katona-Kiss Atilla A Nyugati Türk Birodalom utódállamainak létrejötte és megszilárdulása. A középkori történetírás és az ebből táplálkozó magyar nemzeti hagyomány ebből a szkíta törzsből eredezteti a hun és a magyar népet, s a két nép első közös hősének Attilát, a hunok királyát tekinti. A Krisztus utáni 405. év táján a Kárpát-medencét elözönlő hunok birodalma egyike volt a késő ókor. Melléktárgy-HistoriográfiaA középkori és koraújkori történetírás francia vonatkozásai Szakirodalom: A történetírás mint tudomány. Szerk. Lajtai L. László 5. téma (5. hét): A középkori történetírás mőfaji gazdagsága (a középkori történetírás mőhelyei, a keresztény témák továbbélése, kísérlet a császárság és a kereszténység egységének megteremtésére, a középkori történetírás válsága foglaltak el a középkori és kora újkori társadalomban. TÖRTÉNETÍRÁS ÉS A KORA ÚJKORI MAGYAR MÛVELÕDÉSTÖRTÉNET 125 Mint láthatjuk, a mûvelõdéstörténet a történettudomány egyik meg-határozó ágaként szerepel, amely gyönyörûen illusztrálja Monok István megállapítását: Az egyes tudományszakok mûvelõi gyakra

A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország 13

Jelen kötet összefoglalás az újkori egyetemes és magyar történetírás alakulásáról. A szerző a középkori előzmények után részletes képet ad a modern német, francia, amerikai, angol, olasz, részben kelet-európai, illetve a magyar történetírás főbb folyamatairól. Az egyes paradigmák, történészek, irányzatok, intézmények mellett alapvető szerepet tulajdonít az. Hahner Péter előadásaElhangzott a Történelemtanárok (2.) Országos Konferenciáján Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Előadásom címe: Izmusokés korszakhatárok. Ezeket az izmusokat természetesen csak idézőjelek között emlegetem, valójában a történelmi korszakok felosztásának és elnevezésének problémáiról szeretnék beszélni A középkori történetírás, 87 Vallási és komikus műfajok 90 Rókaregény, 95 A középkori színház 98 . Késő-középkori francia irodalom 101 Történetírók, 103 - A későközépkori vallásos színház, 105 - Komédia, 107 - § Pathelin mester, 109 - Későközépkori regény és novella, 11 Középkori koponyalékelés egy 14. századi ábrázoláson (Forrás: pinterest.com történetírás egyik alapítójának is tekintett Marc Bloch 1924-ben megjelent Gyógyító királyok című művében leírtak alapján a görvélykór gyógyítására vonatkozóan hosszú évszázadokon keresztül - Franciaországban még X. Károly. mélyebbre hatol a középkor politikai, jogi, gazdasági, vallási életébe. Below szerint a történetírás soha nem volt olyan objektív, mint ma, és ezen nemcsak a lehető legnagyobb biztonságig fokozott forráskritikát kell értenünk. Soha ennyire sokoldalú nem volt még az

Csernus Sándor: A középkori francia nyelvű történetírás és

Csernus Sándor, a középkori francia nyelvű történetírás külföldön is évtizedek óta elismert kutatója () alaposan magyarázott fordítást közöl és korszerű elemzést is nyújt Joinville Szent Lajos király életéről szóló művéről () Amennyiben elfogadható, hogy a reneszánsz számos tekintetben az előző időszak tapasztalatainak haszonélvezője és éltetője, akkor nyilvánvalóan a kor történetírása sem tekinthető a középkor historiográfiai gyakorlatától merőben idegen kezdeményezésnek. És ha elfogadható is a közhely, miszerint a reneszánsz az a.

A középkori magyar irodalom jellege és intézményei

Video: Magyar historiográfia i

Középkori krónika — a magyar nép középkori története

A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország

Holdings: A középkori francia nyelvű történetírás és

A magyar történetírás története nagyjából az Árpád-ház koráig nyúlik vissza - jóllehet, az első magyar nyelvű történeti munkák csak évszázadokkal később keletkeztek. A magyar történetírás első emlékei egybekapcsolódnak a magyar hagiográfia történetével: Szent. Henri Pirenne, a Genti Egyetem egykori professzora az európai történetírás meghatározó alakja volt a 20. század első felében. A késő antikvitás és a kora középkor közötti átmenet kérdéséről, vagy a középkori Európa városi fejlődéséről vallott nézetei sokat vitatott, de máig is fontos álláspontot képviselnek Római történetírás 3. A kereszténység időszemlélete és a középkor történetírása 4. Az újkori változások . II. A történetírás születése és intézményesülése a 19. században: A historizmus és a pozitivizmus 1. Historizmus 2. A historizmus történetírása 3. Pozitivizmus 4. A pozitivista történetírás. A középkori egyház válsága, reformgondolatok (Wyclif, Husz, Kempis Tamás, Savonarola); Humanizmus és reneszánsz (Erasmus); A magyar egyház kialakulása A kereszténység felvétele, Szent István államalapítása; A magyar egyház a középkorban, a kereszténység megszilárdítása az Árpád-házi királyok alatt

Középkori dráma műfajai — a dráma műfajai a tragédia, a

Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai

középkori vallásos történetírás sémái-tól eltávolodó, ún. szaktudományos történetírás hosszú, több évszázados folyamat eredményeként alakult ki. Ez a folyamat a reneszánsszal kezdõdött a 14-15. szá-zadban, a reformáció és az ellenreformáció 16-17. századi küzdelmében megszületett forráskritiká TÖRD-311 A történetírás témái I. 1-3 K k 28 3 =TÖRD-321 1 Történeti Intézet TÖRD-321 Konzultáció: =Ta történetírás témái I. 1-3 kon k 28 2 ÖRD- 311 1 Történeti Intézet középkori Európában 1-3 G kv 28 4 1 Középkori és Kora Újkori Egyetemes és Magyar Történeti Tanszékek TÖRD17-MED-12 Jogi műveltség, történetírás és kancellária a 14. századi Magyarországon TÖRTÉNELMI SZEMLE 57:(4) pp. 607-618. (2015) 2016 A burgundiai magyar kalandozások és forrásaik (2. rész) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 129:(1) pp. 121-147. (2016) A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői Chronica Hungarorum című munkája (Thuróczy-krónika, 1488) a középkori magyar történetírás összegző műve. Elkészítéséhez felhasználta a korábbi magyar krónikákat, kora több külföldi földrajzi és történeti művét, valamint levéltári dokumentumokat és mindezt kiegészítette a saját fantáziájával A középkori orosz történetírás - és irodalom - legkorábbi fennmaradt emlékei is novgorodi vonatkozásúak (a legősibb ténylegesen fennmaradt orosz krónikaszöveg a pergamenre írott, 13. századból származó Novgorodi 1. Évkönyv). Novgorod úttörő szerepet játszott az orosz Észak és az Urál kolonizálásában

A történetírás atyja | a római író, cicero (iA gesta műfajáról általában | Sulinet HírmagazinRussianStudiesAranykincsek Debrecenben„A középkor kutatása identitásuk elidegeníthetetlen részét